Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Чупиркiна Олена Дмитрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01015 м. Київ вул. Старонаводницька, буд.17/2
4. Код за ЄДРПОУ 22321992
5. Міжміський код та телефон, факс 044-394-58-85 044-394-58-85
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2017 припинено повноваження голова Наглядової ради Баканов Матвiй Миколайович д/н д/н
д/н
9.875
Зміст інформації:
29.04.2017р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол №3) достроково припинено повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства, обраних кумулятивним голосуванням, у зв’язку з надходженням вiд члена Наглядової ради Назаренка А.В. заяви про припинення повноважень за власним бажанням, обрано членiв Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 29.04.2017р. пiсля закiнчення рiчних загальних зборiв (протокол № 5/04), обрано Голову Наглядової ради Товариства.
Достроково припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Баканова Матвiя Миколайовича. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Баканов М.М. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,875% вiд загальної кiлькостi акцiй та 10,1373% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi три мiсяцi.
29.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Назаренко Андрiй Вiкторович д/н д/н
д/н
8.9125
Зміст інформації:
29.04.2017р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол №3) достроково припинено повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства, обраних кумулятивним голосуванням, у зв’язку з надходженням вiд члена Наглядової ради Назаренка А.В. заяви про припинення повноважень за власним бажанням, обрано членiв Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 29.04.2017р. пiсля закiнчення рiчних загальних зборiв (протокол № 5/04), обрано Голову Наглядової ради Товариства.
Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Назаренка Андрiя Вiкторовича. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Назаренко А.В. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 8,9125% вiд загальної кiлькостi акцiй та 9,1492% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має Перебував на посадi три мiсяцi.
29.04.2017 обрано голова Наглядової ради Яснопольський Олексiй Валерiйович д/н д/н
д/н
9.875
Зміст інформації:
29.04.2017р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол №3) достроково припинено повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства, обраних кумулятивним голосуванням, у зв’язку з надходженням вiд члена Наглядової ради Назаренка А.В. заяви про припинення повноважень за власним бажанням, обрано членiв Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 29.04.2017р. пiсля закiнчення рiчних загальних зборiв (протокол № 5/04), обрано Голову Наглядової ради Товариства.
Обрано Головою Наглядової ради Товариства Яснопольського Олексiя Валерiйовича. Яснопольський О.В. є акцiонером Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Яснопольський О.В. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,875% вiд загальної кiлькостi акцiй та 10,1373% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк - три роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Вiллiс Страховi Брокери», директор корпоративних продажiв; ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ», директор з розвитку корпоративних продажiв, директор департаменту, Генеральний директор, Радник Генерального директора; ПрАТ «СК «ФIНЕКС» (попереднє найменування - ПрАТ «СК «ЮПIТЕР-М»), Голова Правлiння.
29.04.2017 обрано член Наглядової ради Батушкiн Володимир Валерiйович д/н д/н
д/н
9.875
Зміст інформації:
29.04.2017р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол №3) достроково припинено повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства, обраних кумулятивним голосуванням, у зв’язку з надходженням вiд члена Наглядової ради Назаренка А.В. заяви про припинення повноважень за власним бажанням, обрано членiв Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 29.04.2017р. пiсля закiнчення рiчних загальних зборiв (протокол № 5/04), обрано Голову Наглядової ради Товариства.
Обрано членом Наглядової ради Товариства Батушкiна Володимира Валерiйовича. Батушкiн В.В. є акцiонером Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Батушкiн В.В. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,875% вiд загальної кiлькостi акцiй та 10,1373% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк - три роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «СанаКлiс», електрик; Представництво «СанаКлiс с.р.о.», системний адмiнiстратор.