Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Чупиркiна Олена Дмитрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01015 м. Київ вул. Старонаводницька, буд.17/2
4. Код за ЄДРПОУ 22321992
5. Міжміський код та телефон, факс 044-394-58-85 044-394-58-85
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:
29.04.2017р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (попереднє найменування - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М») (далi – Товариство) (протокол №3) прийнято рiшення про припинення Євпаторiйської Фiлiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М» (мiсцезнаходження: 97400, АР Крим, м. Євпаторiя, пр. Победи, 22). Причина прийняття такого рiшення - неможливiсть здiйснення страхової дiяльностi на тимчасово окупованiй территорiї Автономної Республiки Крим.
Функцiї, якi виконувала Євпаторiйська Фiлiя:
- здiйснення страхової, фiнансової дiяльностi вiдповiдно до Статуту Товариства;
- ведення бухгалтерського облiку та статистичного облiку, подання звiтностi в установленому порядку;
- впровадження всiх видiв добровiльного та обов'язкового страхування з урахуванням рентабельностi страхових операцiй i попиту страхового ринку на послуги Товариства;
- пропаганда i рекламування рiзних видiв страхування;
- забезпечення збереження майна i грошових коштiв Товариства;
- робота з кадрами;
- вивчення та впровадження передового досвiду Товариства, iнших страхових компанiй в органiзацiї та здiйсненнi страхової дiяльностi, впровадження в практику прогресивних методiв i прийомiв роботи.