Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Чупиркiна Олена Дмитрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01015 м. Київ вул. Старонаводницька, буд.17/2
4. Код за ЄДРПОУ 22321992
5. Міжміський код та телефон, факс 044-394-58-85 044-394-58-85
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 29.04.2017 50000 9643 518.51
Зміст інформації:
29.04.2017 року рiчними загальним зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (Протокол № 3) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством до 28.04.2018 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 9643,0 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 779 300 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 772 871 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 772 871 штук, "проти" прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних правочинiв:
Реалiзацiя послуг по видам дiяльностi згiдно статуту. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 50 000 000,00 грн.(п'ятдесят мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 518,51 %.
2 29.04.2017 20000 9643 207.4
Зміст інформації:
29.04.2017 року рiчними загальним зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (Протокол № 3) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством до 28.04.2018 року. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 9643,0 тис.грн. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 779 300 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 772 871 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 772 871 штук, "проти" прийняття рiшення – 0 штук. Попередньо надано згоду на вчинення наступних значних правочинiв:
Купiвля-продаж цiнних паперiв. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 20 000 000,00 грн. (двадцять мiльйонiв грн.). Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 207,4%.