Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Яснопольський Олексiй Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01015 м. Київ вул. Старонаводницька, буд.17/2
4. Код за ЄДРПОУ 22321992
5. Міжміський код та телефон, факс 044-394-58-85 044-394-58-85
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2017 припинено повноваження Голова Правлiння Яснопольський Олексiй Валерiйович д/н д/н
д/н
9.875
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство), яке вiдбулось 27.04.2017р. (протокол № 4/04), було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння Товариства та обрано Голову Правлiння Товариства.
Припинено з 27.04.2017 року повноваження Голови Правлiння Товариства Яснопольського Олексiя Валерiйовича у зв’язку з надходженням вiд нього заяви про припинення повноважень за власним бажанням. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Яснопольський О.В. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,875% вiд загальної кiлькостi акцiй та 10,1373% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 04.02.2017 року.
27.04.2017 обрано Голова Правлiння Чупиркiна Олена Дмитрiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство), яке вiдбулось 27.04.2017р. (протокол № 4/04), було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння Товариства та обрано Голову Правлiння Товариства.
Обрано з 28.04.2017 року Головою Правлiння Товариства Чупиркiну Олену Дмитрiвну у зв’язку з припиненням повноважень Голови Правлiння Яснопольського О.В. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Чупиркiна О.Д. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на строк - без обмеження термiну, якщо iнше не буде прийнято загальними зборами. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТДВ «СК «ФIНЕКС», заступник Генерального директора; ТДВ «СК «ФIНЕКСПЕРТ», заступник Генерального директора; ПрАТ «СК «ФIНЕКС» (попереднє найменування - ПрАТ «СК «ЮПIТЕР-М»), член Правлiння – Заступник Голови Правлiння.