Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       - Яснопольський Олексiй Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01015 м. Київ вул. Старонаводницька, буд.17/2
4. Код за ЄДРПОУ 22321992
5. Міжміський код та телефон, факс 044-394-58-85 044-394-58-85
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.04.2017 звільнено Головний бухгалтер Люкшина Iрина Володимирiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Наказом Голови Правлiння ПрАТ «СК «ФIНЕКС» вiд 14.04.2017р. № 63-к з 14.04.2017р. звiльнено з посади головного бухгалтера ПрАТ «СК «ФIНЕКС» Люкшину Iрину Володимирiвну вiдповiдно до п.1 ст.36 КЗпП України за угодою сторiн. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Люкшина I.В. не володiє акцiями ПрАТ «СК «ФIНЕКС», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi два мiсяцi.
14.04.2017 призначено Головний бухгалтер Тонковид Олена Георгiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Наказом Голови Правлiння ПрАТ «СК «ФIНЕКС» вiд 14.04.2017р. № 64-к к з 18.04.2017р. призначено на посаду головного бухгалтера ПрАТ «СК «ФIНЕКС» за сумiсництвом Тонковид Олену Георгiївну у зв’язку зi звiльненням Люкшиної I.В. з посади головного бухгалтера. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Тонковид О.Г. не володiє акцiями ПрАТ «СК «ФIНЕКС», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який Тонковид О.Г. призначено головним бухгалтером ПрАТ «СК «ФIНЕКС», - не обмежений. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: заступник головного бухгалтера ПрАТ СК "Лафорт", головний бухгалтер ТДВ СК "ПСК-ЗАХIД", головний бухгалтер ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «IНТЕР-ПЛЮС».