Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Яснопольський Олексiй Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.02.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01014 м. Київ вул. Командарма Каменєва, б. 4-А, примiщення 12
4. Код за ЄДРПОУ 22321992
5. Міжміський код та телефон, факс 044-390-45-87 044-390-45-87
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.02.2017 припинено повноваження Директор Мазурова Марина Володимирiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
04.02.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М» (далi – Товариство) (протокол № 1) припинено повноваження Директора та Ревiзора Товариства, обрано Ревiзора Товариства та членiв Наглядової ради Товариства. На першому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 1/02), було обрано Голову Наглядової ради Товариства. На другому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 2/02), було обрано Голову та членiв Правлiння Товариства.
Припинено повноваження Директора Товариства Мазурової Марини Володимирiвни у зв’язку з надходженням вiд неї заяви про припинення повноважень за власним бажанням. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Мазурова М.В. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi двадцять два роки та один мiсяць. Замiсть посадової особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено у зв’язку з прийняттям на зборах рiшення про лiквiдацiю одноосiбного виконавчого органу – директора та утворення колегiального виконавчого органу – правлiння.
04.02.2017 припинено повноваження Ревiзор Одновалов Олександр Анатолiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
04.02.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М» (далi – Товариство) (протокол № 1) припинено повноваження Директора та Ревiзора Товариства, обрано Ревiзора Товариства та членiв Наглядової ради Товариства. На першому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 1/02), було обрано Голову Наглядової ради Товариства. На другому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 2/02), було обрано Голову та членiв Правлiння Товариства.
Достроково припинено повноваження Ревiзора Товариства Одновалова Олександра Анатолiйовича у зв’язку з надходженням вiд нього заяви про припинення повноважень за власним бажанням. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Одновалов О.А. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi чотири роки та один мiсяць.
04.02.2017 обрано Ревiзор Желевська Людмила Михайлiвна д/н д/н
д/н
9.875
Зміст інформації:
04.02.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М» (далi – Товариство) (протокол № 1) припинено повноваження Директора та Ревiзора Товариства, обрано Ревiзора Товариства та членiв Наглядової ради Товариства. На першому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 1/02), було обрано Голову Наглядової ради Товариства. На другому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 2/02), було обрано Голову та членiв Правлiння Товариства.
Обрано Ревiзором Товариства Желевську Людмилу Михайлiвну у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзора Одноваловим О.А. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Желевська Л.М. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,875% вiд загальної кiлькостi акцiй та 10,1373% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на строк - п’ять рокiв. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ "АВIАКОМПАНIЯ "МIЖНАРОДНI АВIАЛIНIЇ УКРАЇНИ", оператор комп’ютерного набору вiддiлу розрахунку з постачальниками.
04.02.2017 обрано Голова Наглядової ради Баканов Матвiй Миколайович д/н д/н
д/н
9.875
Зміст інформації:
04.02.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М» (далi – Товариство) (протокол № 1) припинено повноваження Директора та Ревiзора Товариства, обрано Ревiзора Товариства та членiв Наглядової ради Товариства. На першому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 1/02), було обрано Голову Наглядової ради Товариства. На другому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 2/02), було обрано Голову та членiв Правлiння Товариства.
Обрано Головою Наглядової ради Товариства Баканова Матвiя Миколайовича у зв’язку з прийняттям зборами рiшення про утворення Наглядової ради. Баканов М.М. є акцiонером Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Баканов М.М. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,875% вiд загальної кiлькостi акцiй та 10,1373% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк - три роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «Український Професiйний Банк», радник голови правлiння; ТДВ «СК «ФIНЕКСПЕРТ», Директор з розвитку.
04.02.2017 обрано член Наглядової ради Назаренко Андрiй Вiкторович д/н д/н
д/н
8.9125
Зміст інформації:
04.02.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М» (далi – Товариство) (протокол № 1) припинено повноваження Директора та Ревiзора Товариства, обрано Ревiзора Товариства та членiв Наглядової ради Товариства. На першому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 1/02), було обрано Голову Наглядової ради Товариства. На другому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 2/02), було обрано Голову та членiв Правлiння Товариства.
Обрано членом Наглядової ради Товариства Назаренка Андрiя Вiкторовича у зв’язку з прийняттям зборами рiшення про утворення Наглядової ради. Назаренко А.В. є акцiонером Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Назаренко А.В. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 8,9125% вiд загальної кiлькостi акцiй та 9,1492% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк - три роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: директор Київської дирекцiї ТДВ «СК «Альянс Україна»; начальник департаменту розвитку регiональної мережi ПрАТ «СК «Iнго-Україна».
04.02.2017 обрано Голова Правлiння Яснопольський Олексiй Валерiйович д/н д/н
д/н
9.875
Зміст інформації:
04.02.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М» (далi – Товариство) (протокол № 1) припинено повноваження Директора та Ревiзора Товариства, обрано Ревiзора Товариства та членiв Наглядової ради Товариства. На першому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 1/02), було обрано Голову Наглядової ради Товариства. На другому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 2/02), було обрано Голову та членiв Правлiння Товариства.
Обрано Головою Правлiння Товариства Яснопольського Олексiя Валерiйовича у зв’язку з прийняттям зборами рiшення про утворення колегiального виконавчого органу – правлiння. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Яснопольський О.В. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,875% вiд загальної кiлькостi акцiй та 10,1373% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк - без обмеження термiну, якщо iнше не буде прийнято загальними зборами. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Вiллiс Страховi Брокери», директор корпоративних продажiв; ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ», директор з розвитку корпоративних продажiв, директор департаменту, Генеральний директор, Радник Генерального директора.
04.02.2017 обрано член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Чупиркiна Олена Дмитрiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
04.02.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М» (далi – Товариство) (протокол № 1) припинено повноваження Директора та Ревiзора Товариства, обрано Ревiзора Товариства та членiв Наглядової ради Товариства. На першому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 1/02), було обрано Голову Наглядової ради Товариства. На другому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 2/02), було обрано Голову та членiв Правлiння Товариства.
Обрано членом Правлiння – Заступником Голови Правлiння Товариства Чупиркiну Олену Дмитрiвну у зв’язку з прийняттям зборами рiшення про утворення колегiального виконавчого органу – правлiння. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Чупиркiна О.Д. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на строк - без обмеження термiну, якщо iнше не буде прийнято загальними зборами. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТДВ «СК «ФIНЕКС», заступник Генерального директора; ТДВ «СК «ФIНЕКСПЕРТ», заступник Генерального директора.
04.02.2017 обрано член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Сербiна Iрина Iванiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
04.02.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М» (далi – Товариство) (протокол № 1) припинено повноваження Директора та Ревiзора Товариства, обрано Ревiзора Товариства та членiв Наглядової ради Товариства. На першому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 1/02), було обрано Голову Наглядової ради Товариства. На другому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 2/02), було обрано Голову та членiв Правлiння Товариства.
Обрано членом Правлiння – Заступником Голови Правлiння Товариства Сербiну Iрину Iванiвну у зв’язку з прийняттям зборами рiшення про утворення колегiального виконавчого органу – правлiння. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Сербiна I.I. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на строк - без обмеження термiну, якщо iнше не буде прийнято загальними зборами. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «СК «Лафорт», Голова правлiння; ПрАТ «СК «НОВА» фiнансовий директор, член правлiння, член наглядової ради; ТДВ «СК «ФIНЕКСПЕРТ», заступник Генерального директора.
04.02.2017 обрано член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Соломка Володимир Валерiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
04.02.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М» (далi – Товариство) (протокол № 1) припинено повноваження Директора та Ревiзора Товариства, обрано Ревiзора Товариства та членiв Наглядової ради Товариства. На першому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 1/02), було обрано Голову Наглядової ради Товариства. На другому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 2/02), було обрано Голову та членiв Правлiння Товариства.
Обрано членом Правлiння – Заступником Голови Правлiння Товариства Соломку Володимира Валерiйовича у зв’язку з прийняттям зборами рiшення про утворення колегiального виконавчого органу – правлiння. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Соломка В.В. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк - без обмеження термiну, якщо iнше не буде прийнято загальними зборами. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України/Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, головний спецiалiст; ПрАТ «Українська транспортна страхова компанiя», начальник вiддiлу; ТДВ «СК «ФIНЕКС», начальник управлiння; ТДВ «СК «ФIНЕКСПЕРТ», начальник управлiння.
04.02.2017 обрано член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Мурашов Павло Андрiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
04.02.2017р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮПIТЕР-М» (далi – Товариство) (протокол № 1) припинено повноваження Директора та Ревiзора Товариства, обрано Ревiзора Товариства та членiв Наглядової ради Товариства. На першому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 1/02), було обрано Голову Наглядової ради Товариства. На другому засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулось 04.02.2017р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв (протокол № 2/02), було обрано Голову та членiв Правлiння Товариства.
Обрано членом Правлiння – Заступником Голови Правлiння Товариства Мурашова Павла Андрiйовича у зв’язку з прийняттям зборами рiшення про утворення колегiального виконавчого органу – правлiння. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Мурашов П.А. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк - без обмеження термiну, якщо iнше не буде прийнято загальними зборами. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «Акцiонерна страхова компанiя «IнтерТрансПолiс», начальник Юридичного управлiння; АФ «УНIВЕРСАЛ-АВТО» ПАТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ», юрисконсульт; КП «Автотранспортне пiдприємство Київської мiської ради», юрисконсульт; ПрАТ «СК «Україна», начальник юридичного вiддiлу, заступник Генерального директора.
04.02.2017 звільнено головний бухгалтер Шихатова Лариса Євгенiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Наказом Голови Правлiння Товариства вiд 04.02.2017р. № 23-к з 06.02.2017р. звiльнено з посади головного бухгалтера Товариства Шихатову Ларису Євгенiївну у зв’язку з надходженням вiд неї заяви про звiльнення з займаної посади за власним бажанням. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Шихатова Л.Є. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi дванадцять рокiв та одинадцять мiсяцiв.
04.02.2017 призначено головний бухгалтер Люкшина Iрина Володимирiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Наказом Голови Правлiння Товариства вiд 04.02.2017р. № 24-к з 07.02.2017р. призначено на посаду головного бухгалтера Товариства Люкшину Iрину Володимирiвну у зв’язку зi звiльненням Шихатової Л.Є. з посади головного бухгалтера. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Люкшина I.В. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який Люкшину I.В. призначено головним бухгалтером Товариства, - не обмежений. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ТДВ «СК «ФIНЕКС», заступник головного бухгалтера; ТДВ «СК «ФIНЕКСПЕРТ», заступник головного бухгалтера.