Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Мазурова Марина Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.01.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя Юпiтер-М»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01014 м. Київ вул. Командарма Каменєва, б. 4-А, примiщення 12
4. Код за ЄДРПОУ 22321992
5. Міжміський код та телефон, факс 044-390-45-87 044-390-45-87
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 16.01.2017 18.01.2017 «фiзична особа» д/н 75.9125 0
Зміст інформації:
За даними отриманого вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного станом на 16.01.2017р. (дата отримання – 18.01.2017р.), ПрАТ «СК «Юпiтер-М» повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до змiни розмiру пакета акцiй складав 75,9125% в загальнiй кiлькостi акцiй та 77,9289% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни розмiр частки склав 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Тобто акцiонеру «фiзичнiй особi» до змiни належало 607 300 акцiй, пiсля змiни належить 0 акцiй.
2 16.01.2017 18.01.2017 "фiзична особа" д/н 12 0
Зміст інформації:
За даними отриманого вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного станом на 16.01.2017р. (дата отримання – 18.01.2017р.), ПрАТ «СК «Юпiтер-М» повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до змiни розмiру пакета акцiй складав 12,0000% в загальнiй кiлькостi акцiй та 12,3187% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни розмiр частки склав 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Тобто акцiонеру «фiзичнiй особi» до змiни належало 96000 акцiй, пiсля змiни належить 0 акцiй.
3 16.01.2017 18.01.2017 "фiзична особа" д/н 0 9.875
Зміст інформації:
За даними отриманого вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного станом на 16.01.2017р. (дата отримання – 18.01.2017р.), ПрАТ «СК «Юпiтер-М» повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до змiни розмiру пакета акцiй складав 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни розмiр частки склав 9,875% в загальнiй кiлькостi акцiй та 10,1373% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Тобто акцiонеру «фiзичнiй особi» до змiни належало 0 акцiй, пiсля змiни належить 79000 акцiй.
4 16.01.2017 18.01.2017 "фiзична особа" д/н 0 9.875
Зміст інформації:
За даними отриманого вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного станом на 16.01.2017р. (дата отримання – 18.01.2017р.), ПрАТ «СК «Юпiтер-М» повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до змiни розмiру пакета акцiй складав 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни розмiр частки склав 9,875% в загальнiй кiлькостi акцiй та 10,1373% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Тобто акцiонеру «фiзичнiй особi» до змiни належало 0 акцiй, пiсля змiни належить 79000 акцiй.
5 16.01.2017 18.01.2017 "фiзична особа" д/н 0 9.875
Зміст інформації:
За даними отриманого вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного станом на 16.01.2017р. (дата отримання – 18.01.2017р.), ПрАТ «СК «Юпiтер-М» повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до змiни розмiру пакета акцiй складав 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни розмiр частки склав 9,875% в загальнiй кiлькостi акцiй та 10,1373% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Тобто акцiонеру «фiзичнiй особi» до змiни належало 0 акцiй, пiсля змiни належить 79000 акцiй.
6 16.01.2017 18.01.2017 "фiзична особа" д/н 0 9.875
Зміст інформації:
За даними отриманого вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного станом на 16.01.2017р. (дата отримання – 18.01.2017р.), ПрАТ «СК «Юпiтер-М» повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до змiни розмiру пакета акцiй складав 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни розмiр частки склав 9,875% в загальнiй кiлькостi акцiй та 10,1373% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Тобто акцiонеру «фiзичнiй особi» до змiни належало 0 акцiй, пiсля змiни належить 79000 акцiй.
7 16.01.2017 18.01.2017 "фiзична особа" д/н 0 9.875
Зміст інформації:
За даними отриманого вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного станом на 16.01.2017р. (дата отримання – 18.01.2017р.), ПрАТ «СК «Юпiтер-М» повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до змiни розмiру пакета акцiй складав 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни розмiр частки склав 9,875% в загальнiй кiлькостi акцiй та 10,1373% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Тобто акцiонеру «фiзичнiй особi» до змiни належало 0 акцiй, пiсля змiни належить 79000 акцiй.
8 16.01.2017 18.01.2017 "фiзична особа" д/н 0 9.875
Зміст інформації:
За даними отриманого вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного станом на 16.01.2017р. (дата отримання – 18.01.2017р.), ПрАТ «СК «Юпiтер-М» повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до змiни розмiру пакета акцiй складав 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни розмiр частки склав 9,875% в загальнiй кiлькостi акцiй та 10,1373% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Тобто акцiонеру «фiзичнiй особi» до змiни належало 0 акцiй, пiсля змiни належить 79000 акцiй.
9 16.01.2017 18.01.2017 "фiзична особа" д/н 0 9.875
Зміст інформації:
За даними отриманого вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного станом на 16.01.2017р. (дата отримання – 18.01.2017р.), ПрАТ «СК «Юпiтер-М» повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до змiни розмiру пакета акцiй складав 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни розмiр частки склав 9,875% в загальнiй кiлькостi акцiй та 10,1373% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Тобто акцiонеру «фiзичнiй особi» до змiни належало 0 акцiй, пiсля змiни належить 79000 акцiй.
10 16.01.2017 18.01.2017 "фiзична особа" д/н 0 9.875
Зміст інформації:
За даними отриманого вiд депозитарiю ПАТ «НДУ» перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного станом на 16.01.2017р. (дата отримання – 18.01.2017р.), ПрАТ «СК «Юпiтер-М» повiдомляє про змiни, що вiдбулися у складi осiб, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме:
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» до змiни розмiру пакета акцiй складав 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй; пiсля змiни розмiр частки склав 9,875% в загальнiй кiлькостi акцiй та 10,1373% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Тобто акцiонеру «фiзичнiй особi» до змiни належало 0 акцiй, пiсля змiни належить 79000 акцiй.