Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Соломка Володимир Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01015 м. Київ вул. Старонаводницька, буд.17/2
4. Код за ЄДРПОУ 22321992
5. Міжміський код та телефон, факс 044-394-58-85 044-394-58-85
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.upiterm.uafin.net/documents/zvitnist-emitenta в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.03.2018 припинено повноваження Голова Правлiння Соломка Володимир Валерiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
12.03.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол № 1) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння – Заступникiв Голови Правлiння, Ревiзора Товариства, голови та члена Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства та Генерального директора Товариства.
З 15 березня 2018 р. достроково припинено повноваження Голови Правлiння Товариства Соломки Володимира Валерiйовича у зв’язку з прийняттям рiшення про вiдкликання виконавчого органу Товариства – Правлiння. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Соломка В.В. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi три мiсяцi. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду Голови Правлiння Товариства нiкого не обрано.
12.03.2018 припинено повноваження член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Мурашов Павло Андрiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
12.03.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол № 1) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння – Заступникiв Голови Правлiння, Ревiзора Товариства, голови та члена Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства та Генерального директора Товариства.
З 15 березня 2018 р. достроково припинено повноваження члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння Товариства Мурашова Павла Андрiйовича у зв’язку з прийняттям рiшення про вiдкликання виконавчого органу Товариства – Правлiння. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Мурашов П.А. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi один рiк та один мiсяць. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння Товариства нiкого не обрано.
12.03.2018 припинено повноваження член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Касьянова Людмила Петрiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
12.03.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол № 1) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння – Заступникiв Голови Правлiння, Ревiзора Товариства, голови та члена Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства та Генерального директора Товариства.
З 15 березня 2018 р. достроково припинено повноваження члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння Товариства Касьянової Людмили Петрiвни у зв’язку з прийняттям рiшення про вiдкликання виконавчого органу Товариства – Правлiння. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Касьянова Л.П. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi три мiсяцi. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння Товариства нiкого не обрано.
12.03.2018 обрано Генеральний директор Лала Артем Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
12.03.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол № 1) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння – Заступникiв Голови Правлiння, Ревiзора Товариства, голови та члена Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства та Генерального директора Товариства.
Обрано з 16 березня 2018 р. Генеральним директором Товариства Лалу Артема Миколайовича у зв’язку з прийняттям рiшення про утворення виконавчого органу - Генеральний директор. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Лала А.М. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк - без обмеження термiну, якщо iнше не буде прийнято загальними зборами. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Вектор Ц» - менеджер, ТОВ «Вiтал Трейд» - менеджер, ТОВ «Агро-Флекс» - менеджер, ТОВ «Консалт-Iнвест 2012» - менеджер.
12.03.2018 припинено повноваження Ревiзор Желевська Людмила Михайлiвна д/н д/н
д/н
9.875
Зміст інформації:
12.03.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол № 1) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння – Заступникiв Голови Правлiння, Ревiзора Товариства, голови та члена Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства та Генерального директора Товариства.
З 15 березня 2018р. достроково припинено повноваження Ревiзора Товариства Желевської Людмили Михайлiвни у зв’язку з прийняттям рiшення про вiдкликання органу Товариства – Ревiзора. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Желевська Л.М. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,875% вiд загальної кiлькостi акцiй та 10,1373% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi один рiк та один мiсяць. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду Ревiзора Товариства нiкого не обрано.
12.03.2018 припинено повноваження голова Наглядової ради Яснопольський Олексiй Валерiйович д/н д/н
д/н
9.875
Зміст інформації:
12.03.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол № 1) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння – Заступникiв Голови Правлiння, Ревiзора Товариства, голови та члена Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства та Генерального директора Товариства.
Достроково припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Яснопольського Олексiя Валерiйовича у зв’язку з надходженням вiд нього заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Яснопольський О.В. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,875% вiд загальної кiлькостi акцiй та 10,1373% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi десять мiсяцiв.
12.03.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Батушкiн Володимир Валерiйович д/н д/н
д/н
9.875
Зміст інформації:
12.03.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол № 1) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння – Заступникiв Голови Правлiння, Ревiзора Товариства, голови та члена Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства та Генерального директора Товариства.
Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Батушкiна Володимира Валерiйовича, обраного кумулятивним голосуванням, у зв’язку з надходженням вiд голови Наглядової ради Яснопольського О.В. заяви про припинення повноважень за власним бажанням. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Батушкiн В.В. володiє пакетом акцiй Товариства у розмiрi 9,875% вiд загальної кiлькостi акцiй та 10,1373% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi десять мiсяцiв.
12.03.2018 обрано Голова Наглядової ради Редько Максим Валерiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
12.03.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол № 1) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння – Заступникiв Голови Правлiння, Ревiзора Товариства, голови та члена Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства та Генерального директора Товариства. На засiданнi Наглядової ради (протокол № 1/03), яке вiдбулось 12.03.2018 р. пiсля закiнчення позачергових загальних зборiв, було обрано голову Наглядової ради Товариства.
Обрано Головою Наглядової ради Товариства Редька Максима Валерiйовича. Редько М.В. є представником акцiонера Желевського Олега Олександровича. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Редько М.В. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк - три роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Спринтер Схiд» - менеджер, ТОВ ТК «Альбiон» - помiчник начальника загального вiддiлу, ТОВ «ЛОГОС» - заступник директора.
12.03.2018 обрано член Наглядової ради Кононенко Володимир Миколайович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
12.03.2018р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство) (протокол № 1) прийнятi рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Правлiння – Заступникiв Голови Правлiння, Ревiзора Товариства, голови та члена Наглядової ради Товариства, обрано членiв Наглядової ради Товариства та Генерального директора Товариства.
Обрано членом Наглядової ради Товариства Кононенка Володимира Миколайовича. Кононенко В.М. є представником акцiонера Желевської Iрини Олегiвни. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Кононенко В.М. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк - три роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Ключовi системи» - заступник директора з питань планування бiзнесу.