Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Соломка Володимир Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.02.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01015 м. Київ вул. Старонаводницька, буд.17/2
4. Код за ЄДРПОУ 22321992
5. Міжміський код та телефон, факс 044-394-58-85 044-394-58-85
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.02.2018 звільнено головний бухгалтер Тонковид Олена Георгiївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Наказом Голови Правлiння ПрАТ «СК «ФIНЕКС» вiд 08.02.2018р. № 13-к з 08.02.2018р. звiльнено з посади головного бухгалтера ПрАТ «СК «ФIНЕКС» Тонковид Олену Георгiївну вiдповiдно до п.1 ст.38 КЗпП України за власним бажанням. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Тонковид О.Г. не володiє акцiями ПрАТ «СК «ФIНЕКС», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi десять мiсяцiв.
08.02.2018 призначено головний бухгалтер Желевська Iрина Олегiвна д/н д/н
д/н
9.875
Зміст інформації:
Наказом Голови Правлiння ПрАТ «СК «ФIНЕКС» вiд 08.02.2018р. № 14-к з 09.02.2018р. призначено на посаду головного бухгалтера ПрАТ «СК «ФIНЕКС» шляхом переведення з посади заступника директора з розвитку Желевську Iрину Олегiвну у зв’язку зi звiльненням Тонковид О.Г. з посади головного бухгалтера. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Желевська I.О. володiє пакетом акцiй ПрАТ «СК «ФIНЕКС» у розмiрi 9,875% вiд загальної кiлькостi акцiй та 10,1373% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який Желевську I.О. призначено головним бухгалтером ПрАТ «СК «ФIНЕКС», - не обмежений. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: фахiвець управлiння врегулювання збиткiв ТДВ «СК «ФIНЕКСПЕРТ», заступник директора з розвитку ПрАТ «СК «ФIНЕКС».