Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Чупиркiна Олена Дмитрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.12.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01015 м. Київ вул. Старонаводницька, буд.17/2
4. Код за ЄДРПОУ 22321992
5. Міжміський код та телефон, факс 044-394-58-85 044-394-58-85
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.12.2017 припинено повноваження Голова Правлiння Чупиркiна Олена Дмитрiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство), яке вiдбулось 05.12.2017р. (протокол № 1/12), було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння, члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння, обрано Голову Правлiння.
Припинено з 07.12.2017 року повноваження Голови Правлiння Товариства Чупиркiної Олени Дмитрiвни у зв’язку з надходженням вiд неї заяви про припинення повноважень за власним бажанням. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Чупиркiна О.Д. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi сiм мiсяцiв.
05.12.2017 припинено повноваження член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Соломка Володимир Валерiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство), яке вiдбулось 05.12.2017р. (протокол № 1/12), було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння, члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння, обрано Голову Правлiння.
Припинено з 07.12.2017 року повноваження члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння Товариства Соломки Володимира Валерiйовича у зв’язку з обранням його на посаду Голови Правлiння Товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Соломка В.В. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi десять мiсяцiв. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на посаду члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння Товариства нiкого не обрано.
05.12.2017 обрано Голова Правлiння Соломка Володимир Валерiйович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФIНЕКС» (далi – Товариство), яке вiдбулось 05.12.2017р. (протокол № 1/12), було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Правлiння, члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння, обрано Голову Правлiння.
Обрано з 08.12.2017 року Головою Правлiння Товариства Соломку Володимира Валерiйовича у зв’язку з припиненням повноважень Голови Правлiння Чупиркiної О.Д. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Соломка В.В. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний на строк - без обмеження термiну, якщо iнше не буде прийнято загальними зборами. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України/Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, головний спецiалiст; ПрАТ «Українська транспортна страхова компанiя», начальник вiддiлу; ТДВ «СК «ФIНЕКС», начальник управлiння; ТДВ «СК «ФIНЕКСПЕРТ», начальник управлiння; ПрАТ «СК «ФIНЕКС» (попереднє найменування - ПрАТ «СК «ЮПIТЕР-М»), член Правлiння – Заступник Голови Правлiння.
05.12.2017 припинено повноваження член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Сербiна Iрина Iванiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради Товариства, яке вiдбулось 05.12.2017р. (протокол № 2/12), було прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння та обрано члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння Товариства.
Припинено з 05.12.2017 року повноваження члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння Товариства Сербiної Iрини Iванiвни у зв’язку з надходженням вiд неї заяви про припинення повноважень за власним бажанням. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Сербiна I.I. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi десять мiсяцiв.
05.12.2017 обрано член Правлiння – Заступник Голови Правлiння Касьянова Людмила Петрiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На засiданнi Наглядової ради Товариства, яке вiдбулось 05.12.2017р. (протокол № 2/12), було прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння та обрано члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння Товариства.
Обрано з 06.12.2017 року членом Правлiння – Заступником Голови Правлiння Товариства Касьянову Людмилу Петрiвну у зв’язку з припиненням повноважень члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння Сербiної I.I. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Касьянова Л.П. не володiє акцiями Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на строк - без обмеження термiну, якщо iнше не буде прийнято загальними зборами. Iншi посади, якi обiймла протягом останнiх п’яти рокiв: ТДВ «СК «ФIНЕКС», начальник вiддiлу; ТДВ «СК «ФIНЕКСПЕРТ», начальник управлiння; ПрАТ «СК «ФIНЕКС» (попереднє найменування - ПрАТ «СК «ЮПIТЕР-М»), начальник управлiння.