Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 12.03.2018
Дата публікації 05.02.2018 19:02:03
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС»
Юридична адреса* 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд.17/2
Керівник* Соломка Володимир Валерійович - Голова Правління. Тел: 044-390-45-87
E-mail* info@upiterm.uafin.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС»!

(код за ЄДРПОУ: 22321992, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд.17/2)

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (далі – Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення 12 березня 2018 року о 10-00 позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 17/2, 2-й поверх, кімната переговорів.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з 9-00 години до 9-50 години, в день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, – 24 година 00 хвилин 03 березня 2018 р.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 2. Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
 3. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
 4. Приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 5. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС»,  «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» та Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС».
 6. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Генерального директора Товариства.
 7. Про дострокове припинення повноважень Ревізора  Товариства. Про обрання/ не обрання Ревізора Товариства.
 8. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 9. Про дострокове припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства.
 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

 

 1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Касьянова Людмила Петрівна - голова комісії;

Ємельянова Інна Іванівна - член комісії.

 

 1. Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Обрати головою Зборів Мурашова Павла Андрійовича, секретарем Зборів – Соломку Володимира Валерійовича.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів: 

 - доповідь з третього питання – до 10 хв.;

 - доповідь з четвертого питання – до 10 хв.;

 - доповідь з п’ятого питання – до 15 хв.;

 - доповідь з шостого питання – до 10 хв.;

 - доповідь з сьомого питання – до 15 хв.;

 - доповідь з восьмого питання – до 20 хв.;

  - доповідь з дев’ятого та десятого питань – до 10 хв. по кожному питанню;

   - доповідь з одинадцятого питання – до 15 хв.;

   - виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

   - після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

 

 1. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФІНЕКС» з 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд.17/2 на 02000, м. Київ, вул.
Євгена Коновальця, 31.

 

 1. Приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Привести діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФІНЕКС» у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

 1. 2.  Відкликати такі органи управління Товариства, як Правління та Ревізор.
 2. 3.  Утворити новий виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФІНЕКС» - Генеральний директор.
 3. 4.  Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ФІНЕКС» шляхом викладення статуту в новій редакції, що додається.
 4. 5.  З метою оформлення Статуту відповідно вимогам ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» призначити уповноважену особу – Голову Загальних зборів Мурашова Павла Андрійовича (паспорт серія СО номер 703890, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.06.2001 р.; зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. О.Кошиця, 9, кв.98, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3067516673) та уповноважити його від імені акціонерів Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ФІНЕКС» від 05.03.2018 року.
 5. 6.  Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ФІНЕКС» від 12.03.2018 року.

 

5.    Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС»,  «Про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» та Принципів (кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС » шляхом викладення їх у нових редакціях.

Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» у редакції, що додається.

5.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» у редакції, що додається.

5.3. Затвердити Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» у редакції, що додається.

5.4. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» у редакції, що додається.

 

6. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. З 15 березня 2018 р. достроково припинити повноваження Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» Соломки Володимира Валерійовича, членів Правління – Заступників Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» Мурашова Павла Андрійовича та Касьянової Людмили Петрівни.

6.2. Обрати з 16 березня 2018 р. Генеральним директором Товариства Редька Максима Валерійовича  (ідентифікаційний номер 3556410474).

 

7. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства. Про обрання/ не обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Желевської Людмили Михайлівни з 15 березня 2018р.

7.2. Ревізора Товариства не обирати.

 

8. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Доручити голові виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов’язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства, зміною місцезнаходження та зміною органів управління Товариства, а також інших рішень, прийнятих Зборами, що потребують внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 

9. Про дострокове припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Достроково припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Яснопольського Олексія Валерійовича та члена Наглядової ради Товариства Батушкіна Володимира Валерійовича з 15 березня 2018 року.

 

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

Проект рішення з десятого питання порядку денного відсутній у зв’язку з тим, що обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

 

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Встановити, що розмір винагороди членам Наглядової ради не нараховується.

11.2.Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11.3.Обрати голову Зборів Мурашова Павла Андрійовича особою, яка уповноважується Зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 12.03.2018 року.

 

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.upiterm.uafin.net/documents/zvitnist-emitenta.

 

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 17/2, 2-й поверх, кімната переговорів у робочі дні з 9.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – член Правління – Заступник Голови Правління Товариства Мурашов Павло Андрійович.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Довідки за телефоном: (044) 394-58-85

ПрАТ «СК «ФІНЕКС»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Соломка Володимир Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.02.2018
(дата)