Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.01.2018
Дата публікації 14.12.2017 15:40:28
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС»
Юридична адреса* 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд.17/2
Керівник* Соломка Володимир Валерійович - Голова Правління. Тел: 044-390-45-87
E-mail* info@upiterm.uafin.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ   «ФІНЕКС»!

         (код за ЄДРПОУ: 22321992,  місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд.17/2)

 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ   «ФІНЕКС» (далі – Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 15.01.2018 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 17/2, 2-й поверх, кімната переговорів. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з  9-00 години до 9-50 години, в день та за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у  загальних зборах акціонерного товариства, – 24 година 00 хвилин 09 січня 2018 р.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 

1.  Обрання лічильної комісії.

2.  Обрання  голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

3.  Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

4.  Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

6.  Про дострокове припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства.

7.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

9.  Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

10. Обрання Ревізора Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.upiterm.uafin.net/documents/zvitnist-emitenta

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:  м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 17/2, 2-й поверх, кімната переговорів  у робочі дні з 9.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх  проведення. Для ознайомлення з документами  необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – член Правління – Заступник Голови Правління Товариства Мурашов Павло Андрійович.

Крім того,  за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення та щодо кандидатів до складу Наглядової ради та на посаду Ревізора не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

 

 

Довідки за телефоном: (044) 394-58-85

                                                                            ПрАТ  «СК «ФІНЕКС»

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  14.12.2017 р. в № 238 Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Соломка Володимир Валерійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.12.2017
(дата)