Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2017
Дата публікації 24.03.2017 10:50:36
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС»
Юридична адреса* 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд.17/2
Керівник* Яснопольський Олексiй Валерiйович - Голова Правління. Тел: 044-390-45-87
E-mail* info@upiterm.uafin.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ   «ФІНЕКС» (попереднє найменування ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ   «ЮПІТЕР-М»)!

     (код за ЄДРПОУ: 22321992,  місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд.17/2)

 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ   «ФІНЕКС» (далі – Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 29.04.2017 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 17/2, 2-й поверх, кімната переговорів. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з  9-00 години до 9-50 години, в день та за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у  загальних зборах акціонерного товариства, – 24 година 00 хвилин 25 квітня 2017 р.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання  голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
 3. Звіт та висновок Ревізора Товариства за результатами діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку  Ревізора.
 4. Звіт виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
 5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства за 2016 р.
 6. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
 8. Про дострокове припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 11. Прийняття рішення про припинення філії Товариства.

 

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.upiterm.uafin.net/documents/zvitnist-emitenta

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:  м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 17/2, 2-й поверх, кімната переговорів  у робочі дні з 9.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх  проведення. Для ознайомлення з документами  необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Голова Правління ПрАТ  «СК «ФІНЕКС» Яснопольський Олексій Валерійович.

Крім того,  за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення та щодо кандидатів до складу Наглядової ради не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  фінансово-господарської діяльності
ПрАТ  «СК «ФІНЕКС» (попереднє найменування ПрАТ  «СК «ЮПІТЕР-М»)

за 2016 рік (тис.грн.)
 

Найменування показника 

період 

звітний

попередній

Усього активів  

9643

28586

Основні засоби  

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції  

9004

14487

Запаси 

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість  

326

322

Грошові кошти та їх еквіваленти 

57

1022

Нерозподілений прибуток 

178

19152

Власний капітал 

9600

28574

Статутний капітал 

8000

8000

Довгострокові зобов'язання 

23

0

Поточні зобов'язання 

20

12

Чистий прибуток (збиток) 

(18974)

(8820)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

800000

800000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2

2

 

Довідки за телефоном: (099) 620-47-35

                                                                            ПрАТ  «СК «ФІНЕКС»

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  24.03.2017 р. в № 57 Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Яснопольський Олексiй Валерiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)