Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.03.2017
Дата публікації 06.03.2017 11:43:45
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Юпітер-М"
Юридична адреса* 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, буд.4-А, офіс 12
Керівник* Яснопольський Олексiй Валерiйович - Директор. Тел: 044-390-45-87
E-mail* info@upiterm.uafin.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів ПрАТ  «СК «Юпітер-М»!

Опубліковане  03.03.2017 р. в № 43 Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» повідомлення про проведення позачергових загальних зборів вважати недійсним.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Юпітер-М» (місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, б. 4-А, приміщення 12) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до частини п’ятої ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Збори), які відбудуться 21.03.2017 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 17/2, 2-й поверх, кімната переговорів. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах: з  9-00  до 9-50 години, в день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у Зборах, – 24-00 година 15.03.2017 р.

Перелік питань, включених до порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання  голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
  3. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
  4. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
  5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
  6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.upiterm.uafin.net/documents/zvitnist-emitenta

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:  м. Київ, вул. Командарма Каменєва, б. 4-А, приміщення 12 у робочі дні з 9.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх  проведення. Для ознайомлення з документами  необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Голова Правління  ПрАТ  «СК «Юпітер-М»  Яснопольський Олексій Валерійович.

 

Довідки за телефоном: (099) 620-47-35

                                                                            ПрАТ  «СК «Юпітер-М» 

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  06.03.2017 р. в № 44 Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Яснопольський Олексiй Валерiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2017
(дата)