Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.02.2017
Дата публікації 18.01.2017 17:51:29
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Юпітер-М"
Юридична адреса* 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, буд.4-А, офіс 12
Керівник* Мазурова Марина Володимирівна - Директор. Тел: (068)8467880
E-mail* info@upiterm.uafin.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія Юпітер-М» !

(місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, б. 4-А, приміщення 12)

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Юпітер-М» (далі – Товариство) повідомляє акціонерів Товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до частини п’ятої ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Збори), які відбудуться 04.02.2017 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 17/2, 2-й поверх, кімната переговорів. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з  9-00 години до 9-50 години, в день та за місцем проведення Зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у позачергових  загальних зборах, – 24 година 00 хвилин 31 січня 2017 р.

 

Перелік питань, включених до порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання  голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
 3. Припинення повноважень Директора Товариства.
 4. Прийняття рішення про ліквідацію одноосібного виконавчого органу Товариства.
 5. Прийняття рішення про утворення колегіального виконавчого органу Товариства. Визначення кількісного складу колегіального виконавчого органу Товариства.
 6. Прийняття рішення про утворення Наглядової ради Товариства. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 7. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
 8. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
 10. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
 11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
 15. Обрання Ревізора Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://www.upiterm.uafin.net/documents/zvitnist-emitenta

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:  м. Київ, вул. Командарма Каменєва, б. 4-А, приміщення 12 у робочі дні з 9.00 до 17.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх  проведення: м. Київ, вул. Старонаводницька, б. 17/2, 2-й поверх, кімната переговорів. Для ознайомлення з документами  необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – директор  ПрАТ  «СК «Юпітер-М»  Мазурова Марина Володимирівна.

За цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати їх проведення.

 

Довідки за телефоном: (099) 620-47-35

                                                                            ПрАТ  «СК «Юпітер-М» 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  18.01.2017 р. в № 11 Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Мазурова Марина Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.01.2017
(дата)