Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.03.2016
Дата публікації 17.03.2016 17:11:21
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Юпітер-М"
Юридична адреса* 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, буд.4-А, офіс 12
Керівник* Мазурова Марина Володимирівна - Директор. Тел: (068)8467880
E-mail* upiter_m@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Юпітер-М» код ЄДРПОУ 22321992 (надалі Товариство), повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою:  01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 4-а, офіс 12).

Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення зборів з 11.00 до 11.40 години та за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 12 квітня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонерів, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України).

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів;

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів;

4.  Звіт Директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2015 рік.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

7. Визначення напрямків діяльності Товариства у 2016 році;

8. Розгляд питання діяльності філії Товариства за адресою АР Крим, м. Євпаторія, просп. Побєди, 22;

9. Розгляд питання про відкриття філії у місті Львові.

10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

З матеріалами пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 4-а, офіс 12, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 4-а, офіс 12.

Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі подати свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів, але не пізніше, ніж за 20 днів до дати їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів, є  Директор Мазурова Марина Володимирівна, тел. 050-397-84-22.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний 2015р.

Попередній 2014р.

Усього активів

28 586

37 419

Нематеріальні активи

255

255

Довгострокові фінансові інвестиції

14 487

23 324

Сумарна дебіторська заборгованість

322

331

Короткострокові фінансові інвестиції

12 500

12 010

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 022

1 491

Нерозподілений прибуток

19 152

27 972

Власний капітал

28 574

37 394

Статутний капітал

8 000

8 000

Довгострокові зобов'язання

-

25

Поточні зобов'язання

12

-

Чистий прибуток (збиток)

-8820

3141

Сукупний дохід

-8820

3141

Середньорічна кількість акцій (шт.)

800 000

800 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2

2

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР – Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 49(2303) від «14» березня 2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Мазурова Марина Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2016
(дата)