Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.03.2021 13:17:01
Дата здійснення дії: 30.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС"
Код за ЄДРПОУ:  22321992
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС»

(надалі – «Товариство»)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 30 квітня 2021 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 30 квітня 2021 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31, офіс 108.

Місцезнаходження Товариства: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 26 квітня 2021 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.
 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
 7. Про погодження вчинених Товариством у 2020 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
 8. Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2021 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
 9. Про призначення (обрання) та погодження суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
 10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 11. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 12. Про емісію акцій Товариства.
 13. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.
 14. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

 • голова комісії – Клименко Олеся Олегівна;
 • член комісії – Сіміоненко ОлександрМиколайович.

Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів  - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, що додається.

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, що додається.

Питання №5. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.»

Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік у формі річної фінансової звітності: звіт про фінансові результати за 2020 рік та баланс Товариства станом на 31 грудня 2020 року з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 223397,0 тис. грн.;

- збиток Товариства за 2020 рік: 53008,0 тис. грн.

Питання №6. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Збиток Товариства за 2020р. у розмірі 53008,0 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Питання №7. «Про погодження вчинених Товариством у 2020 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Прийняти рішення про схвалення значних правочинів (а саме: договорів страхування, розміщення вільних коштів Товариства на депозитних рахунках, укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, тощо), які були вчинені Товариством у 2020р., за умови, що ринкова вартість майна або послуг таких правочинів, становила від 10 (десяти) до 50 (п’ятдесяти) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання №8. «Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2021 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (а саме: договорів страхування, розміщення вільних коштів Товариства на депозитних рахунках, укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, тощо), які можуть бути вчинені Товариством у період з 30.04.2021р. по 29.04.2022р., у випадках якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становитиме від 10 (десяти) до 50 (п’ятдесяти) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.2. Право підпису значних правочинів, вказаних в п. 8.1. даного рішення надати Генеральному директору Товариства, або іншій особі, що діє на підставі довіреності виданої Товариством.

Питання №9 «Про призначення (обрання) та погодження суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.»

Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства погодити та призначити (обрати) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН", Код ЄДРПОУ 21326993, що внесено до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, номер в реєстрі № 0238, дата включення до реєстру 29.10.2018р.

9.2. Наглядовій раді Товариства затвердити умови Договору з суб’єктом аудиторської діяльності, у тому числі і розмір оплати його послуг.

Питання №10 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

Питання №11. «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.»

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 8 000 000,00 (восьми мільйонів) гривень до  175 000 000,00 (сто сімдесят п’яти мільйонів) гривень шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 16 700 000 штук, номінальною вартістю 10,00 (десять) грн. за одну акцію, загальною номінальною вартістю  167 000 000,00 (сто шістдесят сім мільйонів) гривень, без здійснення публічної пропозиції.

Питання №12. «Про емісію акцій Товариства.»

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного.

12.1. Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства, номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень у кількості 16 700 000 штук на загальну суму (сумарна номінальна вартість) 167 000 000,00 (сто шістдесят сім мільйонів) гривень.

12.2. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), яке викласти окремим додатком до даного Протоколу Загальних зборів.

12.3. Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 26.04.2021р.

Питання №13. «Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.».

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного.

13.1. Надати Наглядовій раді повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Питання №14. «Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного

14.1. Надати Генеральному директору повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://www.finex-ua.com/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31, кімната кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Директор Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 587-65-57.

Станом на 16.03.2021р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 800000 шт, кількість голосуючих акцій – 779300 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний

2020 р.

Попередній

2019 р.

Усього активів

223397,0

368545

Основні засоби (за залишковою вартістю)

174

227

Запаси

1

1

Сумарна дебіторська заборгованість

218997

307841

Гроші та їх еквіваленти

296

1750

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-54341

-1333

Власний капітал

139834

109642

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

8000

8000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

75624

242615

Поточні зобов’язання і забезпечення

7939

16288

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-53008

366

Середньорічна кількість акцій (шт.)

800 000

800 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-66,26

0,46

Наглядова Рада ПрАТ «СК «ФІНЕКС»