Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  18.03.2020 19:57:02
Дата здійснення дії: 17.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС"
Код за ЄДРПОУ:  22321992
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС»

(надалі – «Товариство»)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 17 квітня 2020 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 17 квітня 2020 року о 12-00 годині.

Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31, офіс 108.

Місцезнаходження Товариства: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 13 квітня 2020 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.
 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
 7. Про погодження вчинених Товариством у 2019 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
 8. Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2020 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
 9. Про призначення (обрання) та погодження суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
 10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

 • голова комісії – Клименко Олеся Олегівна;
 • член комісії – Сіміоненко ОлександрМиколайович.

Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів  - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, що додається.

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, що додається.

Питання №5. «Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік у формі річної фінансової звітності: звіт про фінансові результати за 2019 рік та баланс Товариства станом на 31 грудня 2019 року з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року:   368545 тис. грн.;

- прибуток Товариства за 2019 рік: 366 тис. грн.

Питання №6. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного

6.1. Прибуток за 2019 р. у розмірі 366 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Питання №7. «Про погодження вчинених Товариством у 2019 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Прийняти рішення про схвалення значних правочинів (а саме: договорів страхування, розміщення вільних коштів Товариства на депозитних рахунках, укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, тощо), які були вчинені Товариством у 2019р., за умови, що ринкова вартість майна або послуг таких правочинів, становила від 10 (десяти) до 50 (п’ятдесяти) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання №8. «Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2020 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.»

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів (а саме: договорів страхування, розміщення вільних коштів Товариства на депозитних рахунках, укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, тощо), які можуть бути вчинені Товариством у період з 21.04.2020р. по 20.04.2021р., у випадках якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становитиме від 10 (десяти) до 50 (п’ятдесяти) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.2. Право підпису значних правочинів, вказаних в п. 8.1. даного рішення надати Генеральному директору Товариства, або іншій особі, що діє на підставі довіреності виданої Товариством.

 

Питання №9 «Про призначення (обрання) та погодження суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.»

Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного.

9.1. Для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства погодити та призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ", Код ЄДРПОУ 21095329, свідоцтво № 0146 від 26.01.2001р., чинне до 29.10.2020 року, що внесено до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, номер в реєстрі № 0146.

9.2. Наглядовій раді Товариства затвердити умови Договору з суб’єктом аудиторської діяльності, у тому числі і розмір оплати його послуг.

 

Питання №10 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного.

10.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://www.finex-ua.com/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 31, кімната кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Директор Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 587-65-57.

Станом на 18.03.2020р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 800000 шт, кількість голосуючих акцій – 779300 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний

2019 р.

Попередній

2018 р.

Усього активів

368545

277153

Основні засоби (за залишковою вартістю)

227

0

Запаси

1

1

Сумарна дебіторська заборгованість

307841

88608

Гроші та їх еквіваленти

1750

173914

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1333

-1699

Власний капітал

109642

109276

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

8000

8000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

242615

157488

Поточні зобов’язання і забезпечення

16288

10389

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

366

325

Середньорічна кількість акцій (шт.)

800 000

800 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,46

0,41

 

Наглядова Рада ПрАТ «СК «ФІНЕКС»